Algemene voorwaarden Trouwvideo Van Harte

Algemene voorwaarden

Trouwvideo Van Harte

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Trouwvideo Van Harte zijn onze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Leveringsvoorwaarden”) van toepassing. De Leveringsvoorwaarden staan op de website trouwvideovanharte.nl en worden tevens op verzoek door ons verstrekt.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

  • Gebruiker: Trouwvideo Van Harte, hierna te noemen ‘Gebruiker’
  • Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft verstrekt aan Gebruiker
  • Overeenkomst: de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen gebruiker en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:
1. het verzorgen van een trouwvideoclip, hierbij bedoelend het bespreken van de wensen, filmen op locatie volgens de afgesproken duur en het monteren tot een trouwvideoclip op het door opdrachtgever gekozen nummer.

2. Algemeen

Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan Gebruiker de Leveringsvoorwaarden van Gebruiker te aanvaarden.

3. Betaling van opdracht

De aanbetaling van een levering of dienst vindt plaats vóór aanvang van de levering. De boeking is pas bevestigd met het doen van een aanbetaling van 30% van de totaal factuur. Het reseterende voor de opdracht verschuldigde bedrag moet uiterlijk 7 dagen na boekingsdatum van de levering van de opdracht op de bankrekening van gebruiker zijn bijgeschreven. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met gebruiker en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling.
Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door gebruiker kan van deze betalingscondities afgeweken worden. Indien een andere betalingstermijn is overeengekomen geldt in elk geval de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

4. Prestaties gebruiker

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de Gebruiker. De Gebruiker zal naar beste kunnen presteren.
Gebruiker behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de Gebruiker wordt gewaarborgd.

5. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan filmapparatuur e.d. van Gebruiker zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van filmapparatuur.
Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Gebruiker kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de trouwlocatie zoals het gebouw, de inboedel etc. of aan personen aangebracht door derden.

6. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van Gebruiker.

7. Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over de muziek van de trouwvideoclip.

8. Oponthoud

Indien de Gebruiker op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

9. Overmacht

De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van de Aanbieder heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Aanbieder als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Aanbieder onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

10. Schadevergoeding

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding van de opdracht, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Eur. 250,--, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

11. Gebruik apparatuur door derden

Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde filmapparatuur (zonder overleg met Gebruiker) te bedienen.

12. Parkeren

Indien voor de opdracht een videograaf is gehuurd dient er een vrije en gratis parkeergelegenheid op de trouwlocatie aanwezig te zijn welke geschikt is voor een bestelbus. Indien er niet gratis geparkeerd kan worden zal Gebruiker het parkeergeld achteraf in rekening brengen aan Opdrachtgever. Dit geldt voor alle opdrachten.

13. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.